GAZİANTEP VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Devletimizin temel görevlerinden biri de vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmak, sosyal hayatlarını devam ettirirken, bulunduğu her ortamda huzur içinde olmalarını sağlamaktır.

GAZİANTEP VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
31 Temmuz 2019 - 11:18

Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar/etkinlikler öncesi ve sonrasında toplanılan alanlarda ve/veya bazı meskun mahallerde, balkon ve pencerelerden bireysel kutlama amaçlı ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olayları meydana gelmekte, bu durum kamuoyunu tedirgin etmektedir.

Meskun mahallerde ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesi, bu hususlara ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, bu tür organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulması, uygulamada birliğin sağlanması, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılması genel emir olarak yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

 

İçerisinde bulunduğumuz yaz aylarında düğün ve benzeri etkinliklerin artacağı göz önünde bulundurularak söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, yapılacak kontrollerin arttırılması, mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınması,

 

Düğün sahiplerinin bildirimde bulunmaları ve taahhütname alınması,

 

Düğün, nişan, eğlence ve benzeri programlar sırasında ve diğer zamanlarda konvoyların, güvenlik birimlerinin trafik ekiplerince KGS aracılığı ile takibinin yapılması ve konvoya katılan araçların denetlenmesi,

Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda;

1. Organizasyon sahiplerince; muhtarlıklara/güvenlik birimlerine bildirimde bulunma zorunluluğunun getirilerek, organizasyonlarda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.

 

2. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.

 

3. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

 

4. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 cm ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örneklerinin www.illeridaresi.gov.tr adresinden temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacaktır.

 

5. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.

 

Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir.

 

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39 uncu maddesi;

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.

Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye ve veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum